Muzeum KUL ponownie otwarte!

Regulamin zwiedzania Muzeum KUL

I. Podczas zwiedzania Muzeum KUL należy przestrzegać następujących zasad, minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2:

 1. W trakcie oczekiwania na wejście do Muzeum KUL oraz podczas zwiedzania należy przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, takich jak zachowywanie co najmniej 1,5-metrowego dystansu przy zachowaniu dopuszczonych przez prawo wyjątków (rodzice z dziećmi do 13. roku życia oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia) oraz zakrywanie nosa i ust, stosownie do nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1054). Osoby, które nie będą posiadały maseczek, nie będą wpuszczane do Muzeum KUL. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku: a) dziecka do ukończenia 4. roku życia; b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
 2. Przed wejściem do Muzeum KUL należy zdezynfekować ręce w miejscu wskazanym przez obsługę.
 3. Należy unikać podawania dłoni, dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Zakazane jest dotykanie znajdujących się w Muzeum KUL eksponatów.
 5. Liczba osób obecnych w jednym czasie w Muzeum KUL jest limitowana i wynosi 23.
 6. W Muzeum KUL, podobnie jak w innych miejscach publicznych, należy zachować spokój i zrozumienie dla ograniczeń, które wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa zarówno odwiedzającym, jak i pracownikom. Należy stosować się do zaleceń personelu obsługi, który monitoruje całe wnętrze.
 7. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi typu katar, kaszel nie będą wpuszczane do siedziby Muzeum KUL.
 8. Klamki oraz inne elementy wyposażenia wnętrz, znajdujące się na trasach zwiedzania, poddawane są regularnej dezynfekcji.
 9. Jako zaplecze sanitarne Muzeum KUL wyznaczona została toaleta w Gmachu Głównym na Wydziale Filozofii, znajdująca się 18 m od drzwi wejściowych Muzeum. Toaleta będzie regularnie sprzątana, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wyposażona zostanie w środki higieniczne, a także w instrukcję mycia rąk.
 10. Muzeum KUL dostępne jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-16:00. Muzeum zastrzega sobie prawo w szczególnych wypadkach do udostępnienia ekspozycji w innych terminach niż tutaj podane. Ostatnie wejście na ekspozycję odbywa się na pół godziny przed jej zamknięciem.

II. Inne postanowienia:

 1. Podczas zwiedzania istnieje możliwość fotografowania i filmowania obiektów muzealnych, będących własnością Muzeum. Fotografowanie i filmowanie może odbywać się tylko na użytek własny bez prawa publikacji komercyjnych. Zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła, statywów, kijków do selfie i innych urządzeń. Wykorzystywanie fotografii i filmów w celach upowszechnieniowych, wykraczających poza prywatny użytek, może spowodować skutki prawne.
 2. W czasie zwiedzania uprasza się o wyciszenie telefonów komórkowych.
 3. W Muzeum KUL nie wolno spożywać żywności oraz napojów, żuć gumy, palić tytoniu oraz używać ognia.
 4. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do pomieszczeń ekspozycyjnych.
 5. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu, pozbawione zostaną prawa do zwiedzania.
 6. Muzeum KUL jest stale monitorowane. Administratorem danych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom w obszarze monitorowanym, ochrona mienia oraz kontrola dostępu. Dane osobowe przetwarzane są przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Dodatkowe informacje wynikające z art. 13 RODO zawarte są w dokumencie udostępnionym na portierni oraz w Dziale Administracji Obiektami KUL.
 7. Wejście do Muzeum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

dr Krzysztof Przylicki, dyrektor Muzeum KUL

14 września 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *